menu

Disclaimer

Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid maar...

Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Desalnietemin kan iKot.be niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. iKot.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website iKot.be verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door indexatie, spidering of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van iKot.be.